* Từ điển Thuật Ngữ Tin Học - VLo.Vn được xây dựng nhằm mục đích học tập và nghiên cứu tìm hiểu của cá nhân. VLo.Vn là blog phi lợi nhuận.
* Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau được ghi rõ dưới mỗi bài (nếu có).
Mới cập nhật

Dữ liệu tĩnh

Trong lập trình hướng đối tượng ta có thể hiểu dữ liệu tĩnh là loại dữ liệu được sử dụng ở dạng toàn cục, dù nó được xử lý ở...


Tính đóng gói

Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các hàm...


Kế thừa lồng

Kế thừa lồng  hay còn gọi là kế thừa nhiều lớp, nghĩa là một lớp được kế thừa từ nhiều lớp. Lớp B kế thừa lớp A, lớp C kế thừa lớp B...


Tính đa hình

Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là bạn...


Tính kế thừa

Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp...


Trừu tượng hóa dữ liệu

Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi...


Lệnh require_once

Lệnh require_once này có chức năng chẳng khác gì lệnh require, tuy nhiên điểm khác biệt đó là lệnh require_once chỉ import đúng một lần, nghĩa là khi bạn sử dụng...


Lệnh require trong php

Lệnh require Dùng để import một file PHP khác vào file hiện tại, lúc này file hiện tại có thể sử dụng mọi tài nguyên của file import đó. Ví...


DesignBold

Về cơ bản thì DesignBold đây là một trang web cung cấp cho bạn workspace để tạo nên các ấn phẩm đồ họa. Có 2 cách làm, hoặc là tạo từ...


Hàm trim trong Php

Hàm trim($string, $ky_tu); Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng. echo trim(' vlo.vn ');...


Hàm strpos trong Php

Hàm strpos($str, $chuoi_tim ) tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy. echo strpos('vlo.vn chào các bạn', 'chào'); // kết...


Hàm strstr trong php

Hàm strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ) tách một chuỗi bắt đầu từ  $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi. echo strstr('vlo.vn Xin Chào', 'Xin'); // Kết quả: Xin Chào...


Hàm substr trong php

Hàm substr( $string,  $start, $length ) này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length (đếm từ 0) <?php echo substr(“hello...


Hàm strip_tags trong php

Hàm strip_tags( $string, $allow_tags ) này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags. echo strip_tags('<b>vlo.vn</b>', 'b'); Kết quả: “vlo.vn”...


Hàm html_entity_decode trong php

Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode($string) này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng. $str = htmlentities(‘<b>freetuts.net</b>’); Ví dụ echo 'Entity: ' ....

Trang 1 của 2912345...1020...Cuối