$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Nautilus của GNOME

3 ngày ago in N
Nautilus là trình quản lý file mặc định của desktop GNOME. Hiện nay nó là một trong những công cụ tích hợp nhiều tính năng nhất trong ...

Ngôn ngữ lập trình

7 ngày ago in N
Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều ...

Ngôn ngữ có kiểu yếu

7 ngày ago in N
Ngược lại ngôn ngữ kiểu mạnh, ngôn ngữ có kiểu yếu là ngôn ngữ mà không quá khắt khe trong các quy tắc về kiểu hoặc cho phép một cơ chế ...

Ngôn ngữ có kiểu mạnh

7 ngày ago in N
Ngôn ngữ có kiểu mạnh là các ngôn ngữ không cho phép dùng các giá trị của kiểu này như là một kiểu khác. Chúng rất chặt chẽ trong việc ...

Ngôn ngữ kiểu động

7 ngày ago in N
Các ngôn ngữ có kiểu động là ngôn ngữ mà các kiểu chỉ được gán lên các dữ liệu trong thời gian chương trình được thực thi. Điều này có ...

Ngôn ngữ loại suy đoán kiểu

7 ngày ago in N
Ngôn ngữ loại suy đoán kiểu là ngôn ngữ trong đó các biến và hàm có thể không cần được khai báo từ trước. Linux BASH và PHP là hai ví ...

Ngôn ngữ kiểu khai báo

7 ngày ago in N
Ngôn ngữ kiểu khai báo, tức là sự thông báo của biến và hàm đều được khai báo riêng về kiểu của nó. Ví dụ điển hình của loại này ...

Ngôn ngữ kiểu tĩnh

7 ngày ago in N
Ngôn ngữ có kiểu tĩnh là ngôn ngữ xác định trước kiểu cho tất cả dữ liệu được khai báo trong mã nguồn tại thời điểm dịch. Các giá trị ...

NAT (Network address translation)

2 tuần ago in N
Biên dịch địa chỉ mạng (tiếng Anh: Network address translation – NAT) trong mạng máy tính là quá trình thay đổi thông tin địa chỉ ...

Notepad++

4 tuần ago in N
Notepad++ là trình biên tập mã nguồn tự do cho Windows. Dự án Notepad++ được lập ở SourceForge.net, và đến nay đả có hơn 16 triệu lượt ...

N/A

1 tháng ago in N
N/A là cách biểu hiện một giá trị, kết quả không xác định, chưa xác định được. Cách được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Một số từ viết ...

NTFS

2 tháng ago in N
NTFS là hệ thống tập tin tiêu chuẩn của Windows NT, bao gồm cả các phiên bản sau này của Windows như Windows 2000, Windows XP, Windows ...

nopCommerce

4 tháng ago in N
nopCommerce là một mã nguồn mở cho giải pháp thương mại điện tử. nopCommerce là một giỏ hàng hoàn toàn tùy biến với tính ổn định và ...

Network element

7 tháng ago in N
Network element  là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm  tương thích SNMP và được quản lý bởi network management station. Như vậy ...

Network management station

7 tháng ago in N
Network management station (Trạm quản lý mạng)  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng ...