Khái niệm, định nghĩa DSrip – Digital Source Rip là gì?

DSrip – Digital Source Rip nói chung là chất lượng tầm tầm DVDscr