Khái niệm, định nghĩa Network management station là gì?

Network management station  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều khiển tập trung các network element.