Breaking News

Tính kế thừa

Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp con, nó sẽ thừa hưởng những gì lớp cha có và cho phép. Kế thừa giúp tiết kiệm thời gian …

Read More »

Trừu tượng hóa dữ liệu

Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi tiết nhỏ. Quá trình trừu tượng hóa dữ liệu giúp ta xác định được những thuộc tính, hành động nào …

Read More »

Lệnh require_once

Lệnh require_once này có chức năng chẳng khác gì lệnh require, tuy nhiên điểm khác biệt đó là lệnh require_once chỉ import đúng một lần, nghĩa là khi bạn sử dụng hai lệnh require_once cùng một file thì ở lệnh require_once thứ hai nó sẽ thấy là đã xử lý rồi …

Read More »

Lệnh require trong php

Lệnh require Dùng để import một file PHP khác vào file hiện tại, lúc này file hiện tại có thể sử dụng mọi tài nguyên của file import đó. Ví dụ: Bạn mở file import.php lên và nhập vào nội dung sau. 1 2 3 4 function show_message() {     echo …

Read More »

DesignBold

Về cơ bản thì DesignBold đây là một trang web cung cấp cho bạn workspace để tạo nên các ấn phẩm đồ họa. Có 2 cách làm, hoặc là tạo từ một trang hoàn toàn mới hoặc lựa chọn trong số những template có sẵn. Trang web cung cấp cho người …

Read More »

Hàm trim trong Php

Hàm trim($string, $ky_tu); Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng. echo trim(' vlo.vn '); // kết quả: 'vlo.vn'   echo trim('vlo.vn'); // kết quả: 'vlo.vn'

Read More »

Hàm strpos trong Php

Hàm strpos($str, $chuoi_tim ) tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy. echo strpos('vlo.vn chào các bạn', 'chào'); // kết quả 13

Read More »

Hàm strstr trong php

Hàm strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ) tách một chuỗi bắt đầu từ  $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi. echo strstr('vlo.vn Xin Chào', 'Xin'); // Kết quả: Xin Chào

Read More »

Hàm substr trong php

Hàm substr( $string,  $start, $length ) này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length (đếm từ 0) <?php echo substr(“hello vlo.vn”, 6, 6); ?> // Kết quả: vlo.vn

Read More »

Hàm strip_tags trong php

Hàm strip_tags( $string, $allow_tags ) này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags. echo strip_tags('<b>vlo.vn</b>', 'b'); Kết quả: “vlo.vn”

Read More »

Hàm html_entity_decode trong php

Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode($string) này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng. $str = htmlentities(‘<b>freetuts.net</b>’); Ví dụ echo 'Entity: ' . $str . '<br/>'; // kết quả: "Entity: <b>freetuts.net</b>" echo 'Decode: ' . html_entity_decode($str); // kết quả: "Decode: freetuts.net"

Read More »

Hàm htmlentities trong Php

Hàm htmlentities($str) này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang  dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể echo ra bên ngoài). echo htmlentities('<b>vlo.vn</b>'); // Kết quả <b>vlo.vn</b>

Read More »

Hàm sha1 trong php

Hàm sha1($string) này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1) echo sha1('vlo.vn'); // kết quả e82ff6fc93dce492b3cbe2bdc089f591fe9a5ba8

Read More »

Hàm md5 trong php

Hàm md5( $str) này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5). echo md5('vlo.vn'); // Kết quả: b0b560e5e8c0a43040bf5b378253ef4e

Read More »

Hàm str_replace trong php

Hàm str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon ) này tìm kiếm và thay thế chuỗi. $str = 'VLo Xin Chào Các Bạn'; $str = str_replace( 'VLo', 'VLo.Vn', $str ); echo $str; // kết quả là VLo.Vn Xin Chào Các Bạn Để thay thế nhiều chuỗi ta có thể dùng mảng để truyền vào Ví …

Read More »