$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

HTML5

4 tháng ago in H
HTML5 là phiên bản nâng cao và mới nhất của HTML. Theo khái niệm công nghệ, HTML không là một ngôn ngữ chương trình, nhưng là một ngôn ...

Deploy (deployment)

4 tháng ago in D
Deploy/deployment được hiểu là triển khai, sắp đặt một thứ gì đó. Trong lĩnh vực phần mềm, deploy được hiểu là triển khai tiến hành sử ...

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

4 tháng ago in U
Hầu hết mọi người đều không biết về USSD. Trong lĩnh vực viễn thông, USSD là giao thức được sử dụng trong các điện thoại di động nền ...

SQLite

5 tháng ago in S
SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần Server, không cần cấu hình và nhỏ gọn. ...

Thuộc tính Placeholder trong HTML

5 tháng ago in T
Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người ...

Required trong HTML

5 tháng ago in R
Thuộc tính required là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của required là buộc người dùng phải nhập dữ liệu thì ...

VueJs

5 tháng ago in V
– Vue (phát âm là /vjuː/, giống view) là một progressive framework dùng để xây dựng giao diện người dùng ( UI ). Không giống các ...

Visual Basic.NET

5 tháng ago in V
Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio ...

VB (Visual Basic)

5 tháng ago in V
Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó. Tổng ...

Email software (Phần mềm thư điện tử)

5 tháng ago in E
Phần mềm thư điện tử (email software) là loại phần mềm nhằm hỗ trợ cho người dùng việc chuyển và nhận các mẫu thông tin (thường là dạng ...

Email (thư điện tử)

5 tháng ago in E
Thư điện tử, hay email (từ chữ electronic mail), đôi khi được dịch không chính xác là điện thư, là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua ...

Script

5 tháng ago in S
Script  là một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đăng nhập vào hệ thống thư ...

Function (hàm)

5 tháng ago in F
Hàm (function) nghĩa là một tập hợp các đoạn mã và nó sẽ thực thi các đoạn mã đó khi gọi hàm ra, nó sẽ được thực thi lại nhiều lần hoặc ...

P2P (Peer to Peer)

5 tháng ago in P
Khái niệm Mạng ngang hàng (tiếng Anh: peer-to-peer network), còn gọi là mạng đồng đẳng, là một mạng máy tính trong đó hoạt động của ...