Breaking News

Thẻ bdo – Xác định hướng của văn bản trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Tag <bdo> cho phép bạn chỉ định hướng văn bản từ trái sang phải hay từ phải sang trái. Sự khác nhau giữa HTML và XHTML HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1 Không có sự khác biệt Không hỗ trợ Cấu trúc <bdo dir=”ltr”></bdo> <bdo dir=”rtl”></bdo> Ví dụ …

Read More »

Thẻ kiểu font chữ trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Các tag <tt>, <i>, <b>, <big>, <small>, <em>, <strong>, <dfn>, <code>, <samp>, <kbd>, <var> và <cite> được dùng để định dạng kiểu cho font, dùng phổ biến trong html4, tuy nhiên khuyến cáo sử dụng css để thay thế. Sự khác nhau giữa HTML và …

Read More »

Thẻ area – Xác định vùng bên trong của ảnh trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Tag <area /> xác định một vùng bên trong image-map. Image-map là hình trong đó có những khu vực có thể click được. Các <area /> luôn được lồng bên trong tag <map> Sự khác nhau giữa HTML và XHTML HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1 Không cần …

Read More »

Thẻ address – Xác định thông tin liên hệ trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Tag <address> xác định thông tin liên hệ cho tác giả hoặc chủ sở hữu của trang web, qua thông tin này người đọc có thể liên lạc với tác giả hoặc chủ sở hữu đó. <address> có thể được thêm vào phần đầu (header) …

Read More »

Thẻ Acronym – Mô tả từ viết tắt trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Tag <acronym> mô tả một từ viết tắt. Khi tag này được dùng, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm. Sự khác nhau giữa HTML và XHTML HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1 Không …

Read More »

Thẻ mô tả cụm từ viết tắt abbr trong html

Định nghĩa và sử dụng Tag <abbr> mô tả một cụm từ viết tắt. Khi tag này được dùng, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm. Sự khác nhau giữa HTML và XHTML HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1 …

Read More »

Thẻ xác định một siêu liên kết trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Tag <a> xác định một siêu liên kết (hyperlink). Được dùng để: Link từ trang này tới trang khác. Link anchor (link neo) từ vị trí này tới vị trí khác. Link để mở (hay download) một file nào đó (file word, excel, pdf, image, …

Read More »

Bản đồ hình ảnh trong HTML

Một bản đồ hình ảnh chỉ là một loại hình ảnh nhấp, mà bạn có thể thực hiện các lĩnh vực khác nhau để có liên kết đến các URL khác nhau. (Ví dụ là dưới đây.) Để thực hiện một hình ảnh bản đồ, bạn cần phải thêm vào …

Read More »

!DOCTYPE trong HTML

!Doctype không phải là một tag HTML, !Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được sử dụng trong trang web. Cấu trúc Khai báo !Doctype ngay tại dòng đầu tiên của văn bản html, ngay trước tag <html> Cấu trúc …

Read More »

Comment – chú thích trong HTML

Định nghĩa và sử dụng Comment được sử dụng để chèn dòng chú thích vào source code, dòng chú thích này sẽ không hiển thị trên trình duyệt. Có thể sử dụng comment để giải thích cho source code hay comment để đánh dấu phần đóng của một tag, điều …

Read More »

Mô hình Client – Server

Mô hình client-server là một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất rộng rãi và là mô hình của mọi trang web hiện có. Ý tưởng của mô hình này là máy con (đóng vài trò là máy khách) gửi một yêu cầu (request) để …

Read More »

Proxy Server

Proxy Server là một server đóng vai trò cài đặt proxy làm trung gian giữa người dùng trạm( workstation user) và Internet. Với Proxy Server, các máy khách( clients) tạo ra các kết nối đến các địa chỉ mạng một cách gián tiếp. Những chương trình client của người sử …

Read More »

Mã trạng thái HTTP

Mã trạng thái HTTP là loại mã bao gồm 3 chữ số được server phản hồi lại để biểu thị tình trạng của một web. Một điều rất quan trọng cần phải hiểu là : chữ số đầu tiên của mỗi mã là từ 1 đến 5, Trong khoảng từ …

Read More »