Tín hiệu số

3 tháng ago in T
Tín hiệu số là tín hiệu đã được lấy mẫu và lượng tử hóa.

Tín hiệu tương tự

3 tháng ago in T
Tín hiệu tương tự là tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian.

Dữ liệu tĩnh

4 tháng ago in D
Trong lập trình hướng đối tượng ta có thể hiểu dữ liệu tĩnh là loại dữ liệu được sử dụng ở dạng toàn cục, dù nó được xử lý ở bất kỳ ...

Tính đóng gói

4 tháng ago in T
Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các ...

Kế thừa lồng

4 tháng ago in K
Kế thừa lồng  hay còn gọi là kế thừa nhiều lớp, nghĩa là một lớp được kế thừa từ nhiều lớp. Lớp B kế thừa lớp A, lớp C kế thừa lớp B và ...

Tính đa hình

4 tháng ago in T
Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là ...

Tính kế thừa

4 tháng ago in T
Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp con, nó sẽ ...

Trừu tượng hóa dữ liệu

4 tháng ago in T
Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi tiết ...

Lệnh require_once

4 tháng ago in L
Lệnh require_once này có chức năng chẳng khác gì lệnh require, tuy nhiên điểm khác biệt đó là lệnh require_once chỉ import đúng một ...

Lệnh require trong php

4 tháng ago in L
Lệnh require Dùng để import một file PHP khác vào file hiện tại, lúc này file hiện tại có thể sử dụng mọi tài nguyên của file import ...

DesignBold

5 tháng ago in D
Về cơ bản thì DesignBold đây là một trang web cung cấp cho bạn workspace để tạo nên các ấn phẩm đồ họa. Có 2 cách làm, hoặc là tạo từ ...

Hàm trim trong Php

5 tháng ago in H
Hàm trim($string, $ky_tu); Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng ...

Hàm strpos trong Php

5 tháng ago in H
Hàm strpos($str, $chuoi_tim ) tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy. echo ...

Hàm strstr trong php

5 tháng ago in H
Hàm strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ) tách một chuỗi bắt đầu từ  $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi. echo strstr('vlo.vn Xin Chào', ...

Hàm substr trong php

5 tháng ago in H
Hàm substr( $string,  $start, $length ) này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length ...