Breaking News

Hàm str_word_count trong Php

Hàm str_word_count($str) này trả về số từ trong chuỗi $str. Ví dụ: echo str_word_count('freetuts xin chào các bạn'); // kết quả là 5

Read More »

Hàm ord trong Php

Hàm ord ( $string ) này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string. echo ord ('Ab'); // kết quả: 65

Read More »

Hàm implode trong php

Hàm implode($delimiter, $piecesarray); này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng $piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi chuỗi $delimiter Ví dụ echo implode(' ', array(     'freetuts',     'xin',     'chào',     'các',     'bạn' )); // kêt quả là freetuts xin chào các bạn

Read More »

Hàm explode trong php

Hàm explode ( $delimiter , $string) này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter. <strong>// Chuỗi cần chuyển<br /> $str = 'freetuts.net is a website free for you';   // Mỗi khoảng trắng sẽ là một phần tử trong mảng<br …

Read More »

Hàm crc32 trong PHP

Hàm crc32 ( $str ) này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành). echo crc32 ('freetuts.net'); // kết quả: -1300051037

Read More »

Hàm stripslashes trong PHP

Hàm stripslashes ($str) này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự \ trong chuỗi $str. echo stripslashes("Mot so ham 'xu ly chuoi' trong PHP"); // Kết quả Mot so ham 'xu ly chuoi' trong PHP

Read More »

Hàm addslashes trong php

Hàm addslashes ( $str ) này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str. Ví dụ: echo addslashes ("Freetuts's a website learning online"); // Kết quả là Freetuts\'s a website learning online

Read More »

Hàm addcslashes trong php

Hàm addcslashes ($str, $char_list) này sẽ thêm dấu gạch chéo (\) đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list. Ví dụ: // a..z là gồm các từ từ a => z echo (addcslashes('freetuts.net FREETUTS.NET', 'a..z')); // kết quả: \f\r\e\e\t\u\t\s.\n\e\t FREETUTS.NET   echo '<br />';   …

Read More »

SDN (Software Defined Networking)

​SDN hay mạng điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Networking) được dựa trên cơ chế khai phá tách bạch việc kiểm soát một luồng mạng với luồng dữ liệu. SDN dựa trên giao thức luồng mở (Open Flow) và là kết quả nghiên cứu của Đại học Stanford và …

Read More »

​NFV (Network Functions Virtualization) 

​NFV (Network Functions Virtualization) là một khái niệm khuyến nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để ảo hóa toàn bộ các chức năng của các nút mạng (network node) thành các khối thành phần (building block) có thể kết nối hoặc xâu chuỗi với nhau để tạo ra …

Read More »

​Cổng vòng (circuit-Level Gateway)

​Cổng vòng (circuit-Level Gateway) Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện đ­ợc bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản chỉ chuyển tiếp (relay) các kết nối TCP mà không thực hiện bất kỳ một hành động xử lý hay lọc packet nào

Read More »

Angry IP Scanner

Angry IP scanner là một công cụ quét cổng và địa chỉ IP rất nhanh chóng và nhỏ gọn. Angry IP Scanner có thể ping một loạt địa chỉ IP và trả lại tốc độ ping, tên máy chủ và các địa chỉ IP đang hoạt động. Angry IP Scanner …

Read More »

Cain & Abel

Cain & Abel là một công cụ khôi phục mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trên hệ điều hành Microsoft. Công cụ này cho phép người dùng rất nhiều cách khôi phục các loại mật khẩu khác nhau thông qua các bắt các gói tin trong mạng , bẻ …

Read More »