$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Bản đồ hình ảnh trong HTML

2 năm ago in B
Một bản đồ hình ảnh chỉ là một loại hình ảnh nhấp, mà bạn có thể thực hiện các lĩnh vực khác nhau để có liên kết đến các URL khác nhau. ...

!DOCTYPE trong HTML

2 năm ago in D
!Doctype không phải là một tag HTML, !Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được ...

Comment – chú thích trong HTML

2 năm ago in C
Định nghĩa và sử dụng Comment được sử dụng để chèn dòng chú thích vào source code, dòng chú thích này sẽ không hiển thị trên trình ...

Mô hình Client – Server

2 năm ago in M
Mô hình client-server là một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất rộng rãi và là mô hình của mọi trang web hiện có. ...