Hàm strip_tags trong php

5 tháng ago in H
Hàm strip_tags( $string, $allow_tags ) này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags. echo ...

Hàm html_entity_decode trong php

5 tháng ago in H
Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode($string) này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng. ...

Hàm htmlentities trong Php

5 tháng ago in H
Hàm htmlentities($str) này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang  dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể ...

Hàm sha1 trong php

5 tháng ago in H
Hàm sha1($string) này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1) echo sha1('vlo.vn'); // kết quả ...

Hàm md5 trong php

5 tháng ago in H
Hàm md5( $str) này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5). echo md5('vlo.vn'); // Kết quả: b0b560e5e8c0a43040bf5b378253ef4e

Hàm str_replace trong php

5 tháng ago in H
Hàm str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon ) này tìm kiếm và thay thế chuỗi. $str = 'VLo Xin Chào Các Bạn'; $str = ...

Hàm str_repeat trong Php

5 tháng ago in H
Hàm str_repea này trả về số từ trong chuỗi $str. Ví dụ echo str_word_count('VLo xin chao cac ban'); // kết quả là 5

Hàm str_word_count trong Php

5 tháng ago in H
Hàm str_word_count($str) này trả về số từ trong chuỗi $str. Ví dụ: echo str_word_count('freetuts xin chào các bạn'); // kết quả là 5

Hàm strlen trong PHP

5 tháng ago in H
Hàm strlen($string) này đếm số ký tự của chuỗi $string. Ví dụ: echo strlen('vlo.vn'); // kết quả: 6

Hàm ord trong Php

5 tháng ago in H
Hàm ord ( $string ) này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string. echo ord ('Ab'); // kết quả: 65

Hàm implode trong php

5 tháng ago in H
Hàm implode($delimiter, $piecesarray); này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng $piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau ...

Hàm explode trong php

5 tháng ago in H
Hàm explode ( $delimiter , $string) này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter. ...

Hàm crc32 trong PHP

5 tháng ago in H
Hàm crc32 ( $str ) này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành). echo crc32 ...

Hàm stripslashes trong PHP

5 tháng ago in H
Hàm stripslashes ($str) này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự \ trong chuỗi $str. echo stripslashes("Mot so ham 'xu ly chuoi' ...

Hàm addslashes trong php

5 tháng ago in H
Hàm addslashes ( $str ) này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str. Ví dụ: echo addslashes ("Freetuts's a ...