Khái niệm, định nghĩa RMON (Remote Monitoring) là gì?

RMON (Remote Monitoring) là một đặc điểm kỹ thuật giám sát tiêu chuẩn cho phép màn hình mạng khác nhau và giao diện điều khiển các hệ thống trao đổi dữ liệu mạng theo dõi. RMON cung cấp quản trị mạng với sự tự do hơn trong việc lựa chọn  thiết bị thăm dò mạng giám sát và giao tiếp với các tính năng đáp ứng nhu cầu kết nối mạng riêng.

Một thực hiện RMON thường hoạt động trong một mô hình client / server.
Thiết bị giám sát (thường được gọi là “thăm dò” trong bối cảnh này) chứa các tác nhân phần mềm RMON thu thập thông tin và phân tích các gói dữ liệu. Các thiết bị thăm dò hoạt động như các máy chủ và các ứng dụng quản lý mạng mà giao tiếp với Manager hành động như Agent. Trong khi cả hai cấu hình đại lý và thu thập dữ liệu sử dụng SNMP , RMON được thiết kế để hoạt động khác biệt so với các hệ thống dựa trên SNMP khác:

• Thăm dò có trách nhiệm nhiều hơn cho thu thập dữ liệu và xử lý, làm giảm lưu lượng truy cập SNMP và xử lý tải của Agent

• Thông tin chỉ được chuyển đến các ứng dụng quản lý khi có yêu cầu, thay vì Poll và Aleart