Sống Trọn Vẹn Trong Từng Giây Phút Của Hiện Tại- Thầy Minh Niệm

24/03/2022 0 By THƯ VIỆN THUYẾT PHÁPCúi đầu làm lễ Như Lai, Chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền, Con xin đem dạ chí thiềng, Thành tâm sám hối nghiệp khiên …

source